فایل ورد مقاله بررسي اثر بخشي درمان شناختي رفتاري برکاهش سطح افسردگي بيماران ديابتي نوع 2

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي اثر بخشي درمان شناختي رفتاري برکاهش سطح افسردگي بيماران ديابتي نوع 2 دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي اثر بخشي درمان شناختي رفتاري برکاهش سطح افسردگي بيماران ديابتي نوع 2  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي اثر بخشي درمان شناختي رفتاري برکاهش سطح افسردگي بيماران ديابتي نوع 2،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي اثر بخشي درمان شناختي رفتاري برکاهش سطح افسردگي بيماران ديابتي نوع 2 :


محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
رخساره محمدی –
فاطمه اسدالهی –

چکیده:
دیابت شیرین از جمله بیماری های متابولیکی است که با کمبود نسبی و یا مطلق انسولین،افزایش گلوکز خون واختلال در متابولیسم کربوهیدرات،چربی و پروتئین همراه است . ارتقا سلامت روان با توجه به نقش محوری آندر مراقبت های بهداشتی مورد توجه روز افزون است با توجه به این که بیماران دیابتی از سطح افسردگی بالاییرنج می برند .لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش سطح افسردگی بیمارانمبتلا به دیابت نوع 2 بود. مواد و روش کار: نمونه آماری 30 نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 شهرستان خرم آباد بودند که به روشنمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی در گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر)گمارده شدند . ابزار مورد استفاده پرسشنامه بک بود. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه ی 90 دقیقه ای در معرضمتغیر مستقل (درمان شناختی رفتاری) قرار گرفت سطح پٍژوهش از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترلبود. و برای تحلیل داده ها از روش کووایانس چند متغیری استفاده گردید.یا فته ها: حدود 40 درصد از بیماران در پیش آزمون دارای علائم افسردگی بودند .یافته های تحلیل کوواریانسچند متغیری تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون نشان داد. درتحلیل کوواریانس نیز تفاوت معناداری بین دو گروه در میزان افسردگی نشان داده شد (p<0/01 و f=44/89). نتیجه گیری: سطح افسردگی نقش مهمی در بیماران دیابتی دارد .نتایج بدست آمده در این مطالعه نشان داد که درمان شناختی رفتاری می تواند منجر به کاهش افسردگی معنی دار افسردگی در بیماران دیابتی گردد.

توضیحات بیشتر