فایل ورد مقاله بررسي روابط عملکرد دانه و عناصرNPKدانه ماش تحت تاثير کود زيستي ورمي کمپوست و تراکم بوته در شرايط آب و هوايي خرم آباد

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي روابط عملکرد دانه و عناصرNPKدانه ماش تحت تاثير کود زيستي ورمي کمپوست و تراکم بوته در شرايط آب و هوايي خرم آباد دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي روابط عملکرد دانه و عناصرNPKدانه ماش تحت تاثير کود زيستي ورمي کمپوست و تراکم بوته در شرايط آب و هوايي خرم آباد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي روابط عملکرد دانه و عناصرNPKدانه ماش تحت تاثير کود زيستي ورمي کمپوست و تراکم بوته در شرايط آب و هوايي خرم آباد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي روابط عملکرد دانه و عناصرNPKدانه ماش تحت تاثير کود زيستي ورمي کمپوست و تراکم بوته در شرايط آب و هوايي خرم آباد :


محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
مریم اسدی پور – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:
به منظور بررسی روابط میان عملکرد دانه و غلظت عناصر NPK در دانه ماش تحت تاثیر کود زیستی ورمی کمپوست و تراکم های مختلف کاشت در شرایط اقلیمی خرم آباد ، آزمایشی در بهار 1389 به صورت فاکتوریل با استفاده از فاکتورهای کود ورمی کمپوست در چهار سطح (صفر، 5، 10 و 15 تن در هکتار) و فاصله کاشت درسه سطح (6، 12 و 18 سانتی متر بین بوته روی ردیف ) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در منطفه سراب چنگائی خرم آباد با طول جغرافیایی 48 درجه و 18 درجه شرقی، عرض 33 درجه و32 دقیقه شمالی و ارتفاع 1175 متر از سطح دریا به اجرا درآمد.مقایسه میانگین ها توسط آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج در صد انجام شد.نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، اثرات ساده فاکتور ورمی کمپوست و تراکم کاشت بر عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد،همچنین اثرات ساده و متقابل فاکتور ورمی کمپوست و تراکم کاشت بر غلظت پتاسیم دانه از لحاظ آماری معنی دار نشان داد.غلظت نیتروژن دانه تحت تاثیر اثر ساده فاکتور ورمی کمپوست در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد. مطالعات مربوط به همبستگی صفات نشان داد بین عملکرد دانه و نیتروژن (**50/0r=) و همچنین عملکرد دانه و پتاسیم دانه (**48/0r=) و بین فسفر و پتاسیم (**51/0r=)همبستگی مثبت و معنی داری در سطح احتمال یک درصد مشاهده می شود. نتایج آزمایش نشان داد بیشترین عملکرد دانه(2807 کیلوگرم در هکتار) در سطح سوم ورمی کمپوست (کاربرد 10 تن ورمی کمپوست در هکتار) ودر تیمارهای تراکم بوته بیشترین عملکرد دانه(2501 کیلوگرم در هکتار) در فاصله 12 سانتیمتر بین بوته ها روی ردیف بدست آمد.

توضیحات بیشتر