فایل ورد مقاله استفاده از مدل بلوغ بازاريابي جهت ارزيابي فرآيندهاي بازاريابي بانکهاي استان کردستان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله استفاده از مدل بلوغ بازاريابي جهت ارزيابي فرآيندهاي بازاريابي بانکهاي استان کردستان دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله استفاده از مدل بلوغ بازاريابي جهت ارزيابي فرآيندهاي بازاريابي بانکهاي استان کردستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله استفاده از مدل بلوغ بازاريابي جهت ارزيابي فرآيندهاي بازاريابي بانکهاي استان کردستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله استفاده از مدل بلوغ بازاريابي جهت ارزيابي فرآيندهاي بازاريابي بانکهاي استان کردستان :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات:25
نویسنده(ها):
شیوا قوامی – ارشد مدیریت دانشگاه آزادآزاد اسلامی سنندج
رضا شافعی – دکتری مدیریت بازرگانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

چکیده:
در این پژوهش از مدل بلوغ بازاریابی برای ارزیابی فرایندهای بازاریابی بانک های مورد مطالعه استفاده شد.. جامعه آماری این پژوهش کارمندان ستادی بانکهای استان کردستان با تعداد 571 نفر کهتعداد 521 نفر از آنها مطابق فرمول جامعه محدود کوکران با ضریب خطای 0/05 به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفتهاند. این مطالعه 5 ؛ از منظر هدف کاربردی 2؛ به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، پیمایش 3؛ از نظر زمانی مقطعی است بنابراین برای سنجش سطح باوغ بازاریابی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که بر اساس پرسشنامهاحمدیزاد وهمکاران 5335 طراحی شده است. پرسشنامه شامل یازده جدول برای هر یک از فرایندهای بازاریابی به تفکیک و براساس مدل بلوغ پنج سطحی طراحی شد. پایایی پرسشنامهها به روش آلفای کرونباخ محاسبه و وروایی آن توسط خبرگان تایید شد. یافتههای نهایی پژوهش در نرمافزارهایSPSS حاکی از آن است که فرایندهای بازاریابی بانکهای استان کردستان در سطح 5تا 3 قرار داشت جمعا از یازده فرایند مربوطه به دوازده بانک استان 532 مورد سطح بلوغ تعیین شد. 31 فرایند دارای سطح بلوغ 3 و 8 فرایند سطح بلوغ یک ،بقیه یعنی 39 مورد سطح بلوغ 2 به دست آمد. بلوغ فرایندهای بازاریابی بانک های مورد مطالعه هیچدام در سطح 4و 5 قرار نداشتن

توضیحات بیشتر