فایل ورد مقاله بررسي رفتارهاي جوانه زني بذر و رشد اوليه گياهچه کلزاي توليد شده از گياهان مادري در معرض تنش شوري

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي رفتارهاي جوانه زني بذر و رشد اوليه گياهچه کلزاي توليد شده از گياهان مادري در معرض تنش شوري دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي رفتارهاي جوانه زني بذر و رشد اوليه گياهچه کلزاي توليد شده از گياهان مادري در معرض تنش شوري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي رفتارهاي جوانه زني بذر و رشد اوليه گياهچه کلزاي توليد شده از گياهان مادري در معرض تنش شوري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي رفتارهاي جوانه زني بذر و رشد اوليه گياهچه کلزاي توليد شده از گياهان مادري در معرض تنش شوري :


محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
عباس ده شیری – استادیار مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
سیدعلی محمد مدرس ثانوی – استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
در این تحقیق سه رقم کلزا با تحمل متفاوت در برابر شوری شامل رقم اکاپی ، زرفام و RGS تحت تأثیر چهار غلظت شوری 0 ،5، 10، و 15 دسی زیمنس بر متر قرار گرفت. دو تیمار میزان شوری و ارقام کلزا به صورت فاکتوریل با سه تکرار بکار گرفته شد محصول بذر برداشت شده در سال آتی در آزمونهای مرتبط به ویژگیهای جوانهزنی استفاده شد. نتایج نشان داد شاخصهای مرتبط با قوه نامیه بذر در ارقام تفاوت معنی داری نشان نداد. همچنین این صفات تحت تأثیر شوری قرار نگرفت. درصد گیاهچه های عادی نیز در سطوح مختلف تیمار رقم و شوری تفاوت معنی دار نداشت. از بین شاخصهای بنیه بذر ، طول ریشهچه در بین ارقام تفاوت معنی داری نشان داد و رقم RGS کمترین طول ریشه چه را نسبت به ارقام اکاپی و زرفام داشت. وزن تر ساقه چه در هر دو آزمون جوانه زنی استاندارد و پیری تسریع شده با افزایش شوری افزایش یافت. بنابراین تولید بذر در شرایط شور بر قوه نامیه و بنیه بذر تولیدی تأثیر منفی ندارد و حتی برخی از شاخصهای بنیه بذر تولیدی را بهبود خواهد بخشید.

توضیحات بیشتر