فایل ورد مقاله ارزيابي وضعيت نظام تأمين و تعديل مديريت استراتژيک منابع انساني در ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله ارزيابي وضعيت نظام تأمين و تعديل مديريت استراتژيک منابع انساني در ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله ارزيابي وضعيت نظام تأمين و تعديل مديريت استراتژيک منابع انساني در ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله ارزيابي وضعيت نظام تأمين و تعديل مديريت استراتژيک منابع انساني در ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله ارزيابي وضعيت نظام تأمين و تعديل مديريت استراتژيک منابع انساني در ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان :


محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات:25
نویسنده(ها):
کفایت هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت اجرایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران
علی کنگرانی فراهانی – عضو هیأت علمی دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان
احمد سعیدی – عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
این مقاله به بررسی وضعیت نظام تأمین و تعدیل منابع انسانی با چهار شاخصه برنامهریزی، کارمندیابی، انتخاب و اجتماعی کردن در ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان و ارائه راهکاری جهت بهینه سازی آن می – پردازد در این پژوهش 672 نفر از کارکنان ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان به صورت نمونه – گیری خوشهای انتخاب شدهاند. به منظور جمعآوری دادههای این پهژوهش از دو روش کتابخانه ای و میدانی پرسشنامه محقق ساخته با 31 گویه که براساس طیف پنج درجهای لیکرت استفاده شده است. پژوهش حاضر از نظر روش در گروه تحقیقات توویفی پیمایشی و از نظر هدف در گروه پژوهشهای کاربردی است. دادههای – جمعآوری شده با استفاده از آزمون میانگینها تی تست مورد تحلیل قرارگرفتهاند. تحلیل داده های حا صل از این پژوهش نشان داد که از نظر پاسخدهندگان در ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان بهین وضعیت مطلوب و موجود نظام تأمین و تعدیل منابع انسانی و شاخصههای برنامهریزی، کارمندیابی و اجتماعی کردن تفاوت معنیداری وجود دارد و شاخصه انتخاب در وضعیت مطلوبی میباشد. در این مقاله سعی گردیده است ابتدا مبانی نظری تحقیق و مفهوم نظام تأمین و تعدیل منابع انسانی ارائه و سپس تجزیه و تحلیل دادهها انجام و در پایان پیشنهادهایی جهت بهینهسازی ارائه شود

توضیحات بیشتر