فایل ورد مقاله تعيين غلظت سموم ارگانوفسفره ديازينون ، مالاتيون و آزينفوس متيل ( و فلزات سنگين ) Cr, Sn و بررسي اثر متقابل آنها در بافت عضله ماهي کفال طلايي درياي خزر Liza aurata درمحدوده مصب رودخانه هاي بابلرود ، تجن و گرگانرود

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تعيين غلظت سموم ارگانوفسفره ديازينون ، مالاتيون و آزينفوس متيل ( و فلزات سنگين ) Cr, Sn و بررسي اثر متقابل آنها در بافت عضله ماهي کفال طلايي درياي خزر Liza aurata درمحدوده مصب رودخانه هاي بابلرود ، تجن و گرگانرود دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تعيين غلظت سموم ارگانوفسفره ديازينون ، مالاتيون و آزينفوس متيل ( و فلزات سنگين ) Cr, Sn و بررسي اثر متقابل آنها در بافت عضله ماهي کفال طلايي درياي خزر Liza aurata درمحدوده مصب رودخانه هاي بابلرود ، تجن و گرگانرود  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تعيين غلظت سموم ارگانوفسفره ديازينون ، مالاتيون و آزينفوس متيل ( و فلزات سنگين ) Cr, Sn و بررسي اثر متقابل آنها در بافت عضله ماهي کفال طلايي درياي خزر Liza aurata درمحدوده مصب رودخانه هاي بابلرود ، تجن و گرگانرود،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تعيين غلظت سموم ارگانوفسفره ديازينون ، مالاتيون و آزينفوس متيل ( و فلزات سنگين ) Cr, Sn و بررسي اثر متقابل آنها در بافت عضله ماهي کفال طلايي درياي خزر Liza aurata درمحدوده مصب رودخانه هاي بابلرود ، تجن و گرگانرود :


محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
محسن پیروزنژاد – کارشناس ارشد بیولوژی دریا آلودگی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
رضا گلشنی – دانشجوی دکتری بیولوژی دریا بوم شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده:
هدف اصلی از مطالعه و بررسی تاثیر برخی عوامل آلاینده زیست محیطی از جمله فلزات سنگین در آبزیان در ابتدا از نظرسلامتی و بهداشت عمومی انسانها می باشد به منظور سنجش فلزات سنگین کروم و قلع در سال 1392 بر روی بافت عضله ماهی کفال طلاییLiza aurataدرمحدوده مصب رودخانه های بابلرود،تجن و گرگانرود مطالعه صورت گرفت.پس از نمونه برداری از مناظق مورد نظر ، عملیات جدا سازی وهضم توسط GC 6890N-AGILENT, AAS گرفت. تمامی مراحل آنالیز آماری توسط نرم افزارSPSS و 20 Minitab ، Excell تحت ویندوز انجام گرفت .پس از بررسی بیشترین مقدار درمنطقه تجن مربوط به فلز قلع در بافت عضله معادل 2/49mg/kg و کمترین سطح میانگین اندازه گیری شده مربوط مالاتیون معادل0/14mg/kg در مصب رود خانه تجن بدست آمد. روش آنالیز واریانس یک طرفه وANOVA Test استفاده شد. اختلاف معنی داری قوی برای غلظت سموم فسفره دیازینون، آزینفوس متیل و قلع در حوزه های مورد مطالعه بدست آمدP <0.05 نتایج نشان از وجود یک ارتباط و همبستگی مثبت معنی دارP <0.05 بین میزان غلظت سموم فسفره دیازینون، آزینفوس متیل با غلظت فلز قلع در بافت عضله ماهیLiza aurataبدست آمداز نتایج مشخص است با دور شدن از مناطق مسکونی میزان آلاینده ها و تجمع آنها در گونه مورد مطالعه کاسته می شود. همچنین می توان به تقابل وزنی میزان غلظت فلز سنگین Sn و سموم ارگانوفسفره مالاتیون و آزینفوس متیل در ماهی کفال و در ایستگاه های مورد مطالعه پی برد.

توضیحات بیشتر