فایل ورد مقاله واکاوي آثار حجاب بر ميزان احساس امنيت رواني- اجتماعي زنان 45-15 ساله شهرستان گرگان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله واکاوي آثار حجاب بر ميزان احساس امنيت رواني- اجتماعي زنان 45-15 ساله شهرستان گرگان دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله واکاوي آثار حجاب بر ميزان احساس امنيت رواني- اجتماعي زنان 45-15 ساله شهرستان گرگان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله واکاوي آثار حجاب بر ميزان احساس امنيت رواني- اجتماعي زنان 45-15 ساله شهرستان گرگان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله واکاوي آثار حجاب بر ميزان احساس امنيت رواني- اجتماعي زنان 45-15 ساله شهرستان گرگان :


محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب
تعداد صفحات:29
نویسنده(ها):
محمدتقی ملک حسینی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای، ایران، استان گلستان، گرگان
علی وطنی – دانش آموخته کارشناسی ارشدعلوم اجتماعی، مدرس دانشگاه فرهنگیان
سیدمجتبی عقیلی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان گلستان
معصومه ملک حسینی – دانش آموخته کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

چکیده:
واکاوی مبانی دینی و بحث و مداقه در خصوص سیاست های فرهنگی و اجتماعی کشور در بیش از سه دهه ی اخیر نشان می دهد، مقوله ی حجاب و پوشش زنان یکی از پرمجادله ترین موضوعات و مقولاتی است که اذهان سیاست گذاران، عالمان دینی، مهندسین فرهنگی و مصلحان اجتاعی را به خود مشغول داشته است. بعضی حجاب را پدیده ای شخصی و محدود به حوزه ی فردی افراد جامعه دانسته و بسیاری نیز حجاب را موضوعی اجتماعی قلمداد می نمایند. گروه دوم حجاب را دارای کارکردهای مثبت و ارزنده ای دانسته که ضمن تعالی و رشد شخصیتی فرد، موجب دوام و قوام ساختارهای اجتماعی جامعه می گردد. یکی از کارکردهای مفروض مطرح شده ی حجاب توسط اینان، افزایش احساس امنیت روانی و اجتماعی زنان دارای پوشش می باشد. این مقاله با هدف بررسی و تبیین نقش حجاب و پوشش بر احساس امنیت روانی- اجتماعی زنان به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری مشتمل بر زنان 15 تا 45 ساله ساکن شهرستان گرگان در سال 1393 بوده که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 386 نفر به عنوان نمونه آماری با بهره مندی از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محققین ساخته بوده که پایایی آن از طریق ازمون آلفای کرونباخ 0/913 به دست آمد که مبین همبستگی درونی بسیار بالای سوالات تحقیق می باشد. نتایج محاسبات آماری نشان داد از بین سه گروه آزمودنی ها با سه نوع پوشش متفاوت (با حجاب، بدحجاب و عادی و متعارف) در رتبه ی اول زنان با پوشش صحیح اسلامی دارای بیشترین احساس امنیت روانی- اجتماعی بوده و زنان با پوشش متعارف و عادی در رتبه ی دوم و زنان با پوشش شبه غربی (بدحجاب) در رتبه ی سوم از حیث احساس امنیت اجتماعی قرار داشته اند. همچنین نتایج این تحقیق اثبات نمود که زنان با پوشش شبه غربی (بدحجاب) دارای بیشترین میزان تهدیدات جنسی بوده و از این حیث در رتبه ی اول، زنان با پوشش متعارف و عادی در رتبه ی دوم، و زنان با پوشش صحیح اسلامی (با حجاب) با کمترین میزان تهدیدات جنسی مواجه بوده اند.

توضیحات بیشتر