فایل ورد مقاله ارتباط هوش با شيوه هاي رويارويي با استرس در دانشجويان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله ارتباط هوش با شيوه هاي رويارويي با استرس در دانشجويان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله ارتباط هوش با شيوه هاي رويارويي با استرس در دانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله ارتباط هوش با شيوه هاي رويارويي با استرس در دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله ارتباط هوش با شيوه هاي رويارويي با استرس در دانشجويان :


محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
ساسان باوی – عضو هیا ت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
فرشته وفاییان – کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه ازاد اهواز
سارا نصرالله پور – کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه ازاد اهواز
فرزانه شمس – دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش با شیوه های رویارویی با استرس در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اهواز انجامشد.جامعه آماری تحقیق دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز را شامل می شدند که از میان آنها تعداد 100 نفر را به طورتصادفی ساده انتخاب نموده که نمونه انتخابی بطور کامل به پرسشنامه های توزیع شده پاسخ وآنها را برگشت داده اند. همچنین برایجمع آوری اطلاعات مورد نظرازپرسشنامه های هوش بار- ان و آزمون راه های مقابله با استرس لازاروس استفاده شد.با توجه به روش تحقیق برای محاسبه همبستگی بین متغیرها (آزمون فرضیات) در این تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون وبرای ارائه یافته ها پیرامون نمونه تحقیق از روشهای آمار توصیفی درصد، میانگین، انحراف معیار، جدول و نمودار استفاده شده است که نتایج بدست آمده به شرح ذیل می باشد: بین شیوه های رویارویی با استرس دانشجویان با ضریب همبستگی (r=0/137) و سطح معنا داری (Sig=0/173) از سطح آلفای 5% بیشتر است. بنابراین با 95 درصد اطمینان می توان گفت که رابطه معناداری وجود ندارد بین هوش و شیوه های رویارویی با استرس دانشجویان با ضریب همبستگی (r=0/097) و سطح معناداری (Sig=0/337) از سطح آلفای 5% بیشتر است بنابراین با 55 درصد اطمینان می توان گفت که رابطه معناداری وجود ندارد. بین عزت نفس و هوش دانشجویان با ضریب همبستگی (r=-0/123) و سطح معناداری (Sig=0/224) از سطح آلفای 5 % بیشتر است بنابراین با 95 درصد اطمینان می توان گفت که رابطه معناداری وجود ندارد.

توضیحات بیشتر