فایل ورد مقاله تحليل ارتباط بين شاخص هاي تنوع گونه اي با عوامل محيطي با استفاده از داده هاي چند متغيره (مطالعه موردي : منطقه حفاظت شده بيجار کردستان)

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تحليل ارتباط بين شاخص هاي تنوع گونه اي با عوامل محيطي با استفاده از داده هاي چند متغيره (مطالعه موردي : منطقه حفاظت شده بيجار کردستان) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تحليل ارتباط بين شاخص هاي تنوع گونه اي با عوامل محيطي با استفاده از داده هاي چند متغيره (مطالعه موردي : منطقه حفاظت شده بيجار کردستان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تحليل ارتباط بين شاخص هاي تنوع گونه اي با عوامل محيطي با استفاده از داده هاي چند متغيره (مطالعه موردي : منطقه حفاظت شده بيجار کردستان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تحليل ارتباط بين شاخص هاي تنوع گونه اي با عوامل محيطي با استفاده از داده هاي چند متغيره (مطالعه موردي : منطقه حفاظت شده بيجار کردستان) :


محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
خالد محمدی – نویسنده مسئول : دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه صنعتی اصفهان
مصطفی ترکش اصفهانی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا وهابی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
طیب محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:
تنوع زیستی موجود در اکوسیستم مرتع ، به طور مستقیم تحت تأثیر ویژگی های رویشی و تنوع گونه های گیاهی آن قرار دارد که هموارهمتضمن پایداری این اکوسیستم در مقابل آشفتگی های محیطی و زیستی است. در این تحقیق اثر تغییرات مدیریت های مختلف چرائی درمنطقه حفاظت شده بیجار استان کردستان ، با انتخاب سه منطقه امن (فقط تحت چرای حیات وحش) ، منطقه حفاظت شده (تحت چرای داماهلی و حیات وحش) و منطقه آزاد (فقط تحت چرای دام اهلی) بر تنوع گونه ای و عوامل محیطی پرداخته شده است. بدین منظور در هر مکانمرتعی با استفاده از فرمول ابرهارت، اندازه نمونه تعیین گردید و با استفاده از طرح نمونه برداری دو مرحله ای اقدام به اندازه گیری درصد تاجپوشش گونه ای گیاهی گردید. در هر مکان مرتعی پروفیل خاک حفر شده و ضمن بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ، خصوصیاتفیزیوگرافی (شیب ، ارتفاع و جهت) و فاصله مکان های مورد مطالعه از روستا ، منابع آب و منابع انسان ساز تعیین گردید. شاخص هایغیرپارامتریک غنای گونه ای مارگالف، تنوع گونه هیل (N(1 و شانون- وینر محاسبه شد. به منظور بررسی ارتباط گونه ها با عوامل محیطی و تنوع از آنالیز مؤلفه های اصلی (PCA) استفاده شد. اختلاف معنی دار بین مکانهای مرتعی منطقه امن با حفاظت شده و آزاد در سطح یک درصد بااستفاده از شاخص مارگالف مشخص گردید. شاخص های غیر پارامتریک تنوع گونه ای هیل (N(1 و شانون – وینر اختلاف معنی داری را در سطحپنج درصد نشان دادند که این اختلاف نیز بین مراتع مناطق امن با مناطق حفاظت شده و آزاد می باشد. همچنین نتایج نشان داد که فاصله ازروستا جزء مهمترین متغیر های اثرگذار بر روی میزان تنوع گونه ای و غنای گونه ای شناخته شد. نتایج رج بندی نشان داد که بین تنوع گونهای با فاکتورهای خاک (مقدار ماده آلی ، کربن آلی و درصد شن) ارتباط مثبت و با (میزان درصد رس ،آهک ، هدایت الکتریکی و اسیدیتهخاک) ارتباط منفی وجود دارد.

توضیحات بیشتر